var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-645550-3"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}
  • 暴强的答题 - [生活]

    2009-04-26

    Tag:恶搞 图片
    看到下面的照片,估计很多人会说:“N年前我看到这个的时候,猪肉才5块钱一斤。”,不过还有很多类似的答题,在数学领域来看是错误的,不过在搞笑领域绝对是 A+,不信通过照片下面的链接进去看看~

    发件人 暴强的答题

  • 发件人 抢镜头的N种境界